یونس دردشتی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: یونس دردشتی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اصفهان، ساقی نامه، سه گاه، شوشتری

چاپ