ویگن استریو اولدوز موزیک (نوار کاست) شماره 4

عنوان: ویگن
 استریو: اولدوز موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عکس من، گل وحشی، هم آواز قناری، همسایه من، یاد، دختر رویا، در بسته، مرغی بر شاخه تاک، مهتاب، نامه ها، نسیم، نسیم سرگردان، نفرین بر غم، سپیده دم

چاپ