نوش آفرین استریو ریتم (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: ریتم
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل آفتاب گردون، قبله، خط ساحل، پیچک، راهبه، گریز، پرستش، صدای جرس، منو باد، هیچ، اوج

چاپ