نوش آفرین استریو دولوپه (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: دولوپه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عرضه کنم، بخون بخون، عاشقم باش، صاحب، طاق بلور، غریبه ها، صدای مهربونی، خلعت، حوا، راهبه، پرستش، گل افتاب گردون

چاپ