مرضیه استریو چشمک (نوار کاست) شماره 30

عنوان: مرضیه
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یک دل و صد آرزو
آهنگ: شوشتری از ناصری
شعر: شاه زیدی
ای ناله بی اثر جانم
آهنگ: مرتضی محجوبی
شعر: فروغی بسطامی و رهی معیری

چاپ