نسرین استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نسرین
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: این که گفتن نداره، عزیز، عروس، تب رهائی، چه حاصل، هنوز دیر نیست، بیعت، قاصد نور، بازگشت، گلهای انار، رنگین کمان، عاشق شهر، برج بلور، ای روزگار

چاپ