مرشد مرادی استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشعار ورزش باستانی

چاپ