مرشد مرادی استریو لیما (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: لیما
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مدیحه سرائی همراه با ورزش باستانی

چاپ