نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 3

عنوان: نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون وقتا دیوونم بودی، چوپان نی زن، شکوه، کوچه باغ، نوای کاروان، من دیگه بچه نمیشم، بوی بهار

چاپ