نادر گلچین استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 556

عنوان: نادر گلچین
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای تازه شماره (111)
دستگاه: ماهور
با همکاری: آبتین اجلالی
هنرمندان: حیدری، عماد رام
شعر: حافظ
گلهای تازه شماره (117)
دستگاه: سه گاه
با همکاری: پرویز یاحقی
هنرمندان: توکل، جهانگیر ملک
شعر: حافظ

چاپ