نادر گلچین استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 554

عنوان: نادر گلچین
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای تازه شماره (150)
مرغ سحر
دستگاه: ماهور
باهمکاری: فرامرز پایور
هنرمندان: اسماعیلی، ناهید
آهنگ: مرتضی نی داور، درویش خان
شعر: ملک الشعرا بهار
گلهای تازه شماره (177)
گریز
دستگاه: اصفهان
باهمکاری: فرهنگ شریف
آهنگ: فریدون شهبازیان
شعر: سایه

چاپ