نادر گلچین استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نادر گلچین
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرغ سحر
آهنگ: استاد نی داور
شعر: ملک الشعرا بهار
آواز
دستگاه: ماهور همراه با کمانچه استاد بهاری
شعر: سعدی

چاپ