نادر گلچین استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نادر گلچین
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خال و زلف، آمد نو بهار، بوی بهار، آتش، آواز باباطاهر، آواز محلی

چاپ