نادر گلچین استریو آونگ (نوار کاست) شماره 139

عنوان: نادر گلچین
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرغ سحر
آهنگ: مرتضی نی داور، درویش خان
سنتور: فرامرز پایور
نی: حسن ناهید
ضرب: محمد اسماعیلی
کلام: ملک اشعرای بهار
درمایه: ماهور
افسوس افسوس
آهنگ: فرامرز پایور
ویلن: حبیب الله بدیعی
سنتور: فرامرز پایور
ضرب: محمد اسماعیلی
کلام: رودکی
درمایه: همایون

چاپ