نادر گلچین استریو آونگ (نوار کاست) شماره 138

عنوان: نادر گلچین
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
من لاف عقل میزنم
ویلن: استاد حبیب الله بدیعی
سنتور: منصور صارمی
ضرب: جهانگیر ملک
کلام: حافظ
درمایه: سه گاه
مرید پیر مغانم
ویلن: استاد حبیب الله بدیعی
سنتور: منصور صارمی
ضرب: جهانگیر ملک
کلام: حافظ
دستگاه: همایون

چاپ