نادر گلچین استریو آونگ (نوار کاست) شماره 137

عنوان: نادر گلچین
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
پیغام اهل راز
فلوت: عماد رام
سنتور: محمد حیدری
ضرب: آبتین اجلالی
کلام: حافظ
درمایه: ماهور
قدحی پر شراب کن
ویلن: پرویز یاحقی
سنتور: فضل الله توکل
ضرب: جهانگیر ملک
کلام: حافظ
دستگاه: سه گاه

چاپ