نادر گلچین استریو آونگ (نوار کاست) شماره 136

عنوان: نادر گلچین
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
بر تربت حافظ
آهنگ: فریدون شهبازیان
ویلن: استاد حبیب الله بدیعی
کلام: حافظ
درمایه: ماهور
من گرچه حافظ شهرم
ویلن: استاد حبیب الله بدیعی
سنتور: محمد حیدری
ضرب: آبتین اجلالی
کلام: حافظ
درمایه: شور

چاپ