نادر گلچین استریو آونگ (نوار کاست) شماره 135

عنوان: نادر گلچین
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرغ سحر، افسوس، افسوس، مسبب، شعله، یاد من آمد، بر تربت حافظ

چاپ