نادر گلچین استریو دیسکو موزیک (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: دیسکو موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خال وزلف، آمد نو بهار، بوی بهار، آتش، آواز بابا طاهر، آواز محلی

چاپ