نادر گلچین استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مسبب (شعر معینی کرمانشاهی)، شعله، یار من آمد
آواز درمایه: شور
شعر: حافظ

چاپ