نادر گلچین و گلپایگانی استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین و گلپایگانی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نادر گلچین
گلهای تازه شماره(108)
آواز: همایون
گلپایگانی
آواز: سه گاه
اشعار: عراقی

چاپ