نادر گلچین استریو جهان موزیک (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نوای کاروان، ریتم کالسکه، قصه شهر عشق، ترانه محلی چوپان، یار من آمد

چاپ