نادر گلچین استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای تازه شماره (150)
مرغ سحر
با همکاری: فرامرز پایور، حسن ناهید، محمد اسماعیلی
آهنگساز: مرتضی نی داود، درویش خان
گلهای تازه شماره (143)
سه گاه
با همکاری: حبیب الله بدیعی،منصور صارمی، جهانگیرملک

چاپ