نادر گلچین استریو گلچین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نادر گلچین
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون وقتا دیوونم بودی، چوپان نی زن، شکوه، کوچه باغ، نوای کاروان، من دیگه بچه نمیشم، بوی بهار

چاپ