نادر گلچین استریو چشمک (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای شماره (117)
قدحی پر شراب کن
دستگاه: سه گاه
غزل: حافظ
گلهای شماره (99)
حافظ شهر
دستگاه: شور
غزل: حافظ

چاپ