نادر گلچین استریو گلچین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نادر گلچین
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کلبه خاموش، مرغ سحر، افسوس افسوس، مسبب، نوای کاروان، مناجات، بوس بهار، خال زولف

چاپ