نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشعار برگزیده از حافظ شاخه نبات شماره 2:
یوسف گمگشته
آوای: نادر گلچین
موسیقی: همایون خرم
گلعراز
آوای: نادر گلچین
موسیقی: همایون خرم

چاپ