نادر گلچین استریو اوج (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نادر گلچین
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشعار برگزیده از حافظ شاخه نبات شماره 1:
از سرو چمان
آوای: نادر گلچین
موسیقی: همایون خرم
مهرسیه چشمان
آوای: نادر گلچین
موسیقی: همایون خرم

چاپ