عباس مهرپویا (نوار کاست) شماره 2

عنوان: عهباس مرپویا
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، ساز غمگین، دیوانه بود این دل، و....

چاپ