عباس مهرپویا استریو رنگین کمان (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: رنگین کمان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جام چشم، قایقران، آه، مرگ قو، ساز غمیگن، آسمان، خال سیاه، گیتار من، کولی گل فروش، غروب پائیز

چاپ