عباس مهرپویا (نوار کاست) شماره 1

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قایقران، لطف خدا، ساربان، وعده گاه، بوسه آماج، آه، فردای روشن، دختر شب، خال سیاه، صدای پا، پیامی به او، با وحشی است

چاپ