مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 11

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
در میان گلها
مایه: بیات اصفهان
آهنگ: مهندس همایون خرم
شعر: بیژن ترقی
خاطره یکشب
ترانه: معینی کرمانشاهی
اشعارمتن: عراقی، مولانا، نظام وفا
آهنگ: تجویدی

چاپ