مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 7

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیداد زمان، خواب نوشین، همه شب نالم چون نی، کجا میروی، سراب آرزو، وعده کردی، دل غافل

چاپ