مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 6

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دوش دوش، شیرین، دیده مپوشان، کجا رفته ای، همیشه بهار، آواز دل، شبگرد، ندا

چاپ