مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 4

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رفتم که رفتم، عشق خود حاشا مکن، اسیر نگاه، بگذار بسوزم، مکن ای دوست، سنگ صبور، چسم سحر، شد دلم خون ز درد جدائی، گلریزان

چاپ