مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 10

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عمریست سر کوی تو مستانه نشستیم، سرگرم مستی شو، ای ناله بی اثر، دگر چه خواهی، لاله صحرائی، بت چین، مست از شراب نوشین، خزان، ز من ای نگارم خبر نداری، در فکرتو بودم، صورتگر نقاش چین

چاپ