مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 4

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نسین فروردین، ساقی، طاووس، درمیان گلها، طوفان، برق نگاهی، جشن گلها، عشق خود حاشا مکن، دیشب بر ما بود، بوی جوی مولیان

چاپ