مرضیه استریو چشمک (نوار کاست) شماره 13تا18

عنوان: مرضیه
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 13:
ای بت چین
اشعار: شیدا، عراقی
تنظیم: پرویز یاحقی
آهنگ: بیات اصفهان
سنگ خارا
آهنگ: تجویدی در گوشه کرد بیات
اشعار: معینی کرمانشاهی، اهلی شیرازی، خواجو کرمانی
کاست شماره 14:
نرگس مستی
آهنگ: ماهور از شیدا
شعر ترانه: شیدا
اشعار متن: مولانا، بیژن ترقی
وعده کردی لب لعلت را ببوسم
آهنگ: ماهور از شیدا
شعر ترانه: شیدا
اشعار: حافظ
کاست شماره 15:
بوی جوی مولیان
اشعار: رودکی، حافظ
آهنگ: بیات اصفهان
ای شب چه به سر داری
شعر ترانه: معینی کرمانشاهی
اشعار: عراقی
شعر: مولانا، نظان وفا
آهنگ: تجویدی همایون
کاست شماره 16:
دوش دوش
آهنگ و شعر ترانه: شیدا
اشعار: مولانا
تنظیم: جواد معروفی
شیرینم و شیرینم و شیرین دهنم
آهنگ: تجویدی
اشعار: منیره طه، هاتف، عطار، مولانا
کاست شماره 17:
سر مستم جانا از سودایت سر مستم
ویلن: علی تجویدی
ضرب: حسین تهرانی
آهنگ: شوشتری از علی تجویدی
شعر ترانه: معینی کرمانشاهی
اشعار متن: مولانا، عراقی، شمس مغربی
چه خوش سوزی ای عشق
ویلن: تجویدی
تار: مجد
پیانو: محجوبی
آهنگ: تجویدی
اشعار: شاه نعمت الله ولی، معینی کرمانشاهی
کاست شماره 18:
آتشین رو یاسمین تنی
آهنگ: علی تجویدی(همایون)
اشعار: عراقی، حافظ، مولانا
شعر ترانه: رهی معیری
گریم دور از رویت های های
آهنگ: تجویدی(سه گاه)
شعر ترانه و غزل از: رهی معیری

چاپ