مرضیه استریو چشمک (نوار کاست) شماره 1تا6

عنوان: مرضیه
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: بت چین، طاووس، مگر چه میشه، گل سفید، لاله صحرایی، دگر چه خواهی، سرگرم مستی شو، ای ناله بی اثر جانم، آرزو، عمریست سر کوی تو مستانه نشستیم
کاست شماره 2: در فکر تو بودم، صورتگر نقاش چین، جای تو خالی، ترا دیدم، آواز ابو عطا، مست از شرای نوشین، سرو، صبح امید، خزان، زمن نگارم خبر نداری
کاست شماره 3: سنگ خارا، دیدی که رسوا شد دلم، پیوند گلها، در راه عاشقان، گفتگوی تو، کو یارم، آنچه گذشت، خاطرات، از عشق تا کام دل برآید، ز دیده خون فشانم
کاست شماره 4: عشق خکد حاشا مکن، مکن ای دوست، رفتم که رفتم، اسیر نگاه، بگذار بسوزم، سنگ صبور، آرزوها، بیا بیا، چشم سحر، شد دلم خون ز درد جدایی
کاست شماره 5: طاقتم ده، شکسته پر، مینای شکسته، کو یاری تا به دیارم برساند، از من بگذرید، یاد تو، ساغر شکسته، خزان، آواز ابوعطا
کاست شماره 6: آواز دل، شیرین شیرینم، رفته بودم، کجا رفته بودی، دیده مپوشان، همیشه بهار، فراموشم مکن، آواز سه گاه

چاپ