مصطفی جاویدان استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 351

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بخند، مکتب عشق، آشنا، تالب گور، هم نفس، افتاده، قصه گو قصه بگو، مناجات، صحنه سازی، زمزمه محبت، قفس

چاپ