مصطفی جاویدان استریو تاپ (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان (کنسرت)
استریو: تاپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، برگرد بخونه، همسر خوب من، من به بازار میروم، گوشه نشین، درویش پولی نیست، مرد مردونه، زود گذره جوونی، قشنگه، یادگار، بابا کوهی

چاپ