مصطفی جاویدان استریو چنگ (نوار کاست) شماره 3

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، بابا کوهی، عزیز جون، مادر بزرگ، السون ولسون، تازه تر از تازه، فرزند ایران، عمو صالح، دوستش دارم همیشه، باخته ام، زود گذره جوانی، قشنگه، ترگلک ورگلک

چاپ