مصطفی جاویدان استریو چنگ (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نمکی، گمشده، بمن بگو، تفنگ، هو یا علی، توکل بر خدا کن، اگر، لذت زندگی، شادی زندگی، چشم براه، بود و نبود، مادر

چاپ