مصطفی جاویدان استریو سوپر چنگ (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سوپر چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پستچی، روز جنگه، خودشناسی، جبهه به جبهه، تک سوار، معراج، نی زن، آرزوی شاعر، خواب گران، کوچولو

چاپ