مصطفی جاویدان استریو سونی (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سونی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، درویش پولی نیست، مرد و مردونه، آه سردم، تو کی هستی، همسر خوب من، باخته ام، زود گذره جوونی، هرچه کنی بخود کنی، کلبه ما درویشیه، برگریزان، قشنگه

چاپ