مصطفی جاویدان استریو تک (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: تک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بابا کوهی، برگرد خونه، من به بازار میروم، دوتا چشم سیاه داری، کلبه ما درویشیه، درویش پولی نیست، مرد مردونه، باخته ام، زود گذر جوونی، قشنگه، یادگارش

چاپ