مصطفی جاویدان استریو پ پ (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: پ پ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، عمو صالح، درویش پولی نیست، روز میشه شب، ده ماه، دوستش دارم همیشه، تو را دوست دارم، عزیز جون، واسه خاطر تو بود، بابا کوهی، یمبوصنعه، تورو از دست نمیدم
عنوان: مصطفی درویش جاویدان
استریو: داود
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ___

چاپ