مصطفی جاویدان استریو سوپر چنگ (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سوپر چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وطنم، شهید بی کفن، یاران، یا علی مدد، عموی روستا نشین، سرمایه دار، موذن، هوای وطن، قسم، همت، سنگ

چاپ