مصطفی جاویدان استریو گل آهنگ (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: گل آهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، درویش پولی نیست، قشنگه، زود گذره جوانی، من به بازار میروم، باخته ام، کلبه ما درویشیه، بابا کوهی، برگرد بخونه، دوستت دارم، چشم سیاه، مادر

چاپ