مصطفی جاویدان استریو کاسکو (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: کاسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غزل و متن ورزش باستانی
باهمکاری: درویش مصطفی جاویدان، حسن شهرستانی و مرشد فرامرز تهرانی

چاپ